Forretningsbetingelser

Her finder du forretningsbetingelser for samhandel med UlovligKopiering.dk

Generelt:

Disse forretningsbetingelser er gældende for kundeforholdet mellem Ulovlig Kopiering ApS og selskabets kunder ved køb af abonnement på hjemmesiden ulovligkopiering.dk.

1: Parterne

Ulovlig Kopiering ApS (herefter UK) CVR-nr. 40508538 udbyder og sælger ydelser indenfor beskyttelse af hjemmesider mod krænkelser af ophavsretten.

Kunden ejer et eller flere domæner som ønskes beskyttet mod kopiering.

2: Definitioner

Ved program forstås script, plugin, integration af UKs kopibeskyttelse og enhver form for kode eller funktionalitet udviklet eller stillet til rådighed af UK.

3: Aftalen

Der er indgået aftale mellem parterne, når kunden har udfyldt tilmeldingsskemaet online og har godkendt disse forretningsbetingelser, herunder at UK er berettiget til løbende at trække en løbende betaling, indtil aftalen opsiges af kunden. Ved Freemium abonnement er UK dog ikke berettiget til at trække en løbende betaling for abonnementet. Kunden betaler forud for hver periode. Alle priser er inklusiv dansk moms og anført i danske kroner.

UK forbeholder sig ret til at annullere eller opsige en aftale, såfremt kunden eller kundens forretningsområde er uforenelig med UKs forretning. En sådan annullation/opsigelse skal meddeles kunden senest 14 dage efter, at kunden har foretaget betaling.

Kunden fraskriver sig sin fortrydelsesret ved fjernsalg, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13, idet den af UK leverede ydelse tages i brug straks betaling for abonnementet er gennemført og således inden fortrydelsesrettens udløb.

4: Persondata

UK indsamler data om personer og virksomheder til brug for identifikation af kunden og varetagelse af kundens interesser. Der henvises til UKs privatlivspolitik.

5: De leverede ydelser

UK stiller en online platform og program til rådighed for kunden. Kunden er selv forpligtet til at installere UKs program korrekt på sit domæne og koble det op til UKs platform. Kunden er selv forpligtet til at installere/opsætte UKs program på kundens hjemmeside, blog eller webshop. UK har udarbejdet vejledninger til brug for installationsprocessen og stiller support til rådighed.

Kunden har som bruger en valgfri adgangskode til UK’s portal. Koden er personlig og må ikke udleveres eller overdrages til andre.

Kunden er selv forpligtet til at holde sig opdateret på platformen om, hvorvidt beskyttelsen fortsat er aktiv. Beskyttelsen kan blive deaktiveret i tilfælde af omprogrammering af kundens hjemmeside eller manglende betaling for beskyttelsen.

I tilfælde af en registreret kopiering fra kundens hjemmeside, vil UK sende besked til kunden herom, foretage bevissikring samt tilbyde at kræve det kopierede indhold slettet fra krænkerens domæne, samt kræve vederlag, godtgørelse og eventuel erstatning efter ophavsretslovens regler i det omfang betingelserne herfor er opfyldt.

Inden en sag opstartes skal kunden på tro og love bekræfte, at kunden har ophavsretten til det kopierede indhold.

UK har ligeledes fuldmagt til at anlægge retssag mod en krænker i ethvert tredjeland forudsat at vilkårene for gennemførelse af retssagen ikke er ringere end dem der gælder for retssager i Danmark, på Færøerne eller i Grønland. For øvrige retssager udenfor landets grænset vil Kunden blive gjort bekendt med vilkårene for gennemførelse af retssag i det pågældende land og kan frit vælge at acceptere eller afvise de tilbudte vilkår for gennemførelse af retssag i det pågældende land.

6: Kommunikation

Kunden accepterer, at al kommunikation foregår elektronisk via e-mail eller gennem UKs portal. Hver part er ansvarlig for at sikre sine egne systemer.

7: Rettigheder til programmet

Alle rettigheder, herunder ejendomsret, ophavsret og immaterielle rettigheder, til indholdet på UKs hjemmeside tilhører UK. Det samme gælder for programmer, billeder og tekster.

UK stiller programmer, kundeportal, back-end og platform til rådighed for kunden, så længe kundeforholdet eksisterer. Ved kundeforholdets ophør er kunden forpligtet til at tilbagelevere og slette alt materiale tilhørende UK, som kunden er i besiddelse af, herunder programmer installeret på kundens hjemmeside.

Det er ikke tilladt at benytte UKs navn, logo, tekster, billeder, varemærker eller andre forretningskendetegn uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra UKs direktion.

8: Ændring af forretningsbetingelser og priser

UK er berettiget til, til enhver tid at ændre forretningsbetingelserne og priserne for de leverede ydelser og sammensætningen af de enkelte produktpakker. Ændringer af priser og sammensætning af pakkerne skal meddeles til eksisterende kunder med minimum 30 dages varsel til udgangen af en måned. Gentegnes et abonnement i varslingsperioden er kunden berettiget til at gentegne til den gældende pris før varslingen. Vil kunden ikke acceptere de nye forretningsbetingelser eller priser, kan aftalen opsiges til udløb med sædvanligt varsel.

9: Nyhedsmails

Kunden kan i forbindelse med tegning af abonnement eller efterfølgende give sit samtykke til at modtage e-mails fra UK med nyhedsbreve og tilbud fra UK eller vores samarbejdspartnere, herunder oplysning om nye funktionaliteter i abonnementet.

UK hverken videregiver eller sælger kundens oplysninger til tredjemand.

10: Krænkende eller ulovligt indhold

Som dataansvarlig og databehandler stiller UK en løsning til rådighed som muliggør, at kunden kan opbevare data og i visse tilfælde videreformidle data til tredjemand. Kunden har fri dispositionsret over sine data i aftaleperioden alene med de begrænsninger, som følger af nærværende betingelser. Kunden har det fulde ansvar for, at kundens data hos UK ikke er ulovlig eller krænker tredjemands rettigheder.

Såfremt UK anser det for sandsynligt, at kunden opbevarer data hos UK, som på nogen måde er ulovlig, krænkende, stødende, krænker tredjemands rettigheder eller i øvrigt vurderes ikke at være i overensstemmelse med UKs forretning, forbeholder UK sig retten til uden varsel at sætte kundeforholdet på pause eller ophæve det. UK kan ikke ifalde erstatningsansvar af nogen art for kundens tab som følge af en sådan pause eller ophør af aftalen.

11: Gennemførelse af sag mod krænker

En sag opstartes, når kunden har bekræftet at have ophavsretten til det kopierede materiale.

Når kunden har bekræftet at have ophavsretten til det kopierede indhold, og en sag kan iværksættes, tager UK kontakt til krænkeren med krav om sletning af det kopierede indhold samt betaling af et efter UKs vurdering rimeligt beløb for krænkelsen.

Kunden giver UK fuldmagt til at føre sagen på kundens vegne, ligesom UK har fuldmagt til at fastsætte beløbet, der kræves betalt af krænkeren. UK har fuldmagt til at indgå forlig med krænkeren. UK har ret til videreoverdrage procesfuldmagten til et advokatfirma under Advokatsamfundet. UKs faste samarbejdspartner er Aqurat Jura, men UK er berettiget til at lade sagen behandle ved et andet advokatfirma, såfremt UKs faste samarbejdspartner ikke kan påtage sig at føre sagen.

Såfremt krænkeren ikke sletter indholdet eller ikke betaler det krævede beløb, har UK fuldmagt til at anlægge retssag i kundens navn mod krænkeren ved krænkerens hjemting i Danmark, på Færøerne eller i Grønland.

UK er berettiget til under retssagen at indgå forlig med krænkeren på vilkår fastsat af UK, så længe vilkårene ikke forpligter kunden til at levere en ydelse til krænkeren.

Retsafgift lægges ud af UK og refunderes af kunden til UK, såfremt sagen vindes. Såfremt retssagen tabes betaler UK retsafgiften endeligt.

UK har ret til at undlade at påbegynde en sag eller udtage stævning mod en krænker, hvis det vurderes, at der er dårlige chancer for at vinde sagen, hvis krænkeren har slettet det kopierede indhold og det vurderes, at krænkerens betalingsevne er dårlig, hvis der opstår en interessekonflikt, eller hvis øvrige forhold taler for, at en retssag ikke er den bedste løsning i den konkrete sag.

12: Vederlag for gennemførelse af sag

UK beregner sig et vederlag for at gennemføre sager mod krænkere. Vederlagets størrelse er aftalt i kundeaftalen, og kan afhænge af hvilken ydelse kunden har købt hos UK. Vederlagets størrelse beregnes på baggrund af den kundeaftale, der var gældende på tidspunktet, hvor den ulovlige kopiering blev registreret i UK’s system.

Sagsomkostninger tilkendt kunden af retten tilfalder UK. Er kunden momsregistreret tillægges der moms til vederlaget og sagsomkostningerne i forbindelse med afregning overfor kunden.

Vælger kunden at stoppe sagen, inden den er afsluttet, eller at skifte repræsentant på sagen, er UK berettiget til betaling af vederlag svarende til det, UK ville være berettiget til, hvis sagen blev vundet fuldt ud. UK er ligeledes berettiget til at få godtgjort udgifter til retsafgift samt eventuelt andre udlæg UK har haft i forbindelse med at føre sagen.

13: Kundens garanti for ophavsret

Inden en sag kan opstartes forpligter kunden sig til at bekræfte, at denne har ophavsretten til den eller de kopierede tekster eller billeder som sagen omhandler. Kunden indestår for at oplysningerne herom er korrekte. Forkerte oplysninger kan resultere i at sagen tabes, og at kunden pålægges at betale sagsomkostninger til modparten samt UKs omkostninger ved at føre sagen.

14: Kundens forpligtelser under en sag

Kunden forpligter sig til at besvare spørgsmål og udlevere alle relevante oplysninger og dokumenter, som kan bidrage til at vinde sagen, enten til UK eller til den advokat som fører sagen.

Kunden forpligter sig til at deltage i eventuelle retsmøder ved krænkerens hjemting for overfor retten at bekræfte, at kunden har ophavsretten til det kopierede indhold.

Såfremt krænkeren frifindes ved retten som følge af kundens manglende overholdelse af ovenstående, er kunden forpligtet til at betale de sagsomkostninger, som krænkeren kan blive tilkendt af retten. Dette forhold er UK og UKs advokat-samarbejdspartner uvedkommende.

15: Udvidelse af igangværende sag

Vederlagsfri sagsførelse som beskrevet i disse forretningsbetingelser, forudsætter at retssagen alene omhandler krænkerens brud på kundens ophavsret. Udvides sagen til at omhandle andre forhold mellem parterne, vil UKs advokat-samarbejdspartners vederlag angående de pågældende tvistepunkter blive afregnet særskilt. Kunden vil altid blive gjort bekendt hermed, forinden der påløber udgifter til egen advokat. UK påtager sig intet ansvar for sagsførelse, der omhandler andre forhold end brud på ophavsretten.

16: Rettigheder til bevissikringsmaterialet

Det materiale som UK udarbejder i forbindelse med bevissikring af kopieringen fra kundens hjemmeside tilhører UK. Kunden er alene berettiget til at få materialet udleveret, f.eks. hvis kunden ønsker at lade sagen føre ved egen advokat, mod forudgående betaling af det vederlag, som UK ville være berettiget til, såfremt UK førte sagen til ende for kunden og opnåede det vederlag/godtgørelse/erstatning, som UK ved sagens start har vurderet kunden er berettiget til.

17: Inddrivelse af tilgodehavende hos krænkere

Opnås der dom for et tilgodehavende, men betaler krænkeren ikke det skyldige beløb, giver kunden UK fuldmagt til at lade kravet inddrive i kundens navn ved fogedretten. UKs faste samarbejdspartner ved inddrivelse af tilgodehavender er Aqurat Jura, men UK er berettiget til at lade sagen behandle ved et andet godkendt inkassofirma/advokatfirma.

Enhver betaling fra krænkeren afskrives først på sagsomkostninger og UKs vederlag for at føre sagen.

18: Betaling direkte til kunden

Såfremt kunden, efter at der er rejst et krav fra UKs side mod krænkeren, modtager betaling direkte fra krænkeren er en sådan betaling at sidestille med en betaling til UK. UK er således berettiget til at modtage fuldt vederlag for det udførte arbejde.

19: Abonnementsbetingelser

Aftalen er et løbende abonnement, som automatisk fornyes ved aftaleperiodens udløb, medmindre kunden senest 30 dage forinden har meddelt skriftligt, at aftalen skal ophøre.

Betaling trækkes automatisk på den af kunden valgte betalingsform på tidspunktet for aftalens ikrafttræden eller fornyelse. Såfremt betaling ikke går igennem grundet kundens forhold, vil UK sende e-mail med varsling 2 dage efter abonnementets udløb. I e-mailen vil kunden blive anvist, hvordan abonnementet for den kommende periode kan betales. På tredjedagen vil abonnementet blive sat på pause og beskyttelsen ophøre. Efter 30 dage uden betaling lukkes abonnementet helt.

20: Ophør af aftalen

Aftalen ophører, når kunden har meddelt, at aftalen skal stoppe. Aftalen stopper herefter ved udløb af den betalte periode. Bringes aftalen til ophør før udløb af abonnementsperioden, er kunden ikke berettiget til at modtage sin betaling helt eller delvist tilbagebetalt.

UK er berettiget men ikke forpligtet til at færdiggøre enhver sag, som er startet i aftaleperioden, men som ikke er færdigbehandlet på tidspunktet for aftalens ophør.

21: Ansvarsfraskrivelse

UK påtager sig intet ansvar for at opfange samtlige kopieringer, der måtte blive foretaget fra kundens hjemmesider. Opdager kunden selv en kopiering foretaget i aftaleperioden, er UK forpligtet til at føre sagen på samme vilkår, som hvis UK selv havde opdaget kopieringen.

UK er ikke ansvarlig for kundens tab af avance, goodwill, følgeskader, uautoriseret adgang, tab af data, virus, indirekte tab eller force majeure som måtte opstå som følge af parternes aftale. UK er heller ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af eller ændringer i UKs program.

UK er ikke ansvarlig for arbejde udført af tredjemand for kunder, herunder installation af UKs program eller vedligeholdelse af kundens hjemmeside.

22: Overdragelse

UK er berettiget til at overdrage abonnementsaftalen og alle sine forpligtelser til tredjemand uden kundens forudgående accept, eksempelvis i tilfælde af en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse.

23: Tvister

Klager kan fremsendes til kundeservice@ulovligkopiering.dk. UK forpligter sig til at besvare klager indenfor rimelig tid.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem UK og kunden, skal sådanne søges løst i mindelighed. I de tilfælde hvor dette ikke løser tvisten, kan hver part indbringe sagen for domstolene.

Retssager mellem UK og kunden er underlagt dansk ret og skal anlægges ved Retten i Randers, som er UKs værneting.

24: Erklæring

Kunden erklærer at have nøje gennemlæst disse forretningsbetingelser og accepteret indholdet heraf. Forretningsbetingelserne erstatter alle eventuelle særskilte mundtlige eller skriftlige aftaler, der måtte være indgået mellem parterne, og udgør således det fuldstændige aftalegrundlag mellem parterne.

Hadsten, den 21. februar 2020