Ophavsretsloven

Ophavsretsloven beskytter de originale værker, som en person har skabt. Som der står i §1 i Bekendtgørelse af lov om ophavsret:

§1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

Du har altså ophavsret på de tekster, du selv skriver til eksempelvis en hjemmeside. Det samme gælder, hvis du har taget billeder, som benyttes – disse har du også ophavsretten på, og de er dermed beskyttet af ophavsretsloven.

Det er desværre en udbredt misforståelse, at alt der ligger på internettet, er til fri afbenyttelse. Men ophavsretsloven dækker altså også værker, der ligger tilgængeligt online såvel som offline. Med UlovligKopiering.dk kan du beskytte indholdet på din hjemmeside og din ophavsret. Læs meget mere om UlovligKopiering.dk her.

Du har ophavsret på dine værker

Du har automatisk ophavsret på dine værker, uanset hvilken type værk der er tale om jf. §1 i ophavsretsloven. Det gælder dog ikke for standardtekster, der ikke har værkshøjde. Det kan eksempelvis være en ingrediensliste, (nærings-)indhold i en vare, produktspecifikationer og lignende.

Din ophavsret er gældende gennem hele dit liv – og indtil 70 år efter din død. Det er altså lige meget, hvornår dit værk er kopieret i denne periode, så har du fortsat ophavsretten på værket. Det gælder altså også for tekster, som måske kan anses som forældede efter en årrække.

§ 63. Ophavsretten til et værk varer, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår eller for de i § 6 omhandlede værker efter længstlevendes dødsår.

Hvad er værkshøjde?

For at dit indhold skal være beskyttet af ophavsretsloven, skal det have værkshøjde. Værkshøjde betyder, at værket er et resultat af ophavsmandens intellektuelle og selvstændigt skabende indsats. Selve kvaliteten af værket er underordnet, og vil derfor ikke tages i betragtning i en sag om krænket ophavsret.

Selvom det kan lyde som om, at det er svært at opnå værkshøjde, er det ikke tilfældet. Langt de fleste tekster og billeder, som en person har fremstillet, har værkshøjde.

Undtagelser i ophavsretsloven

Der er en række undtagelser i ophavsretsloven. Det er for eksempel at citere fra et offentligt værk:

§ 22. Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

Dette gælder også, hvis et værk indgår i en reportage af en dagsbegivenhed:
§ 25. Når fremførelse eller visning af et værk indgår i en dagsbegivenhed og denne gengives i film, radio eller fjernsyn, må værket medtages i det omfang, det sker som et naturligt led i gengivelsen af dagsbegivenheden.

Det er også tilladt at fremstille eksemplarer af et offentligt værk, hvis det er til privat brug – og det altså ikke er med forretning for øje. Det gælder dog ikke eksemplarfremstilling af eksempelvis musik og film:

§ 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at
1) opføre et bygningsværk,
2) fremstille et eksemplar af et kunstværk ved afstøbning, ved aftryk fra original plade eller stok eller på nogen anden måde, som indebærer, at eksemplaret kan opfattes som en original,
3) fremstille eksemplarer af edb programmer i digitaliseret form,
4) fremstille eksemplarer i digital form af databaser, når eksemplarfremstillingen sker på grundlag af en gengivelse af databasen i digital form, eller
5) fremstille enkelte eksemplarer i digital form af andre værker end edb-programmer og databaser, medmindre det udelukkende sker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 5, er det ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på grundlag af et eksemplar, der er lånt eller lejet.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at benytte fremmed medhjælp ved eksemplarfremstillingen, når der er tale om
1) musikværker,
2) filmværker,
3) litterære værker, såfremt den fremmede medhjælp medvirker i erhvervsøjemed,
4) værker af brugskunst eller
5) kunstværker, såfremt eksemplarfremstillingen har form af en kunstnerisk gengivelse.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke brugeren ret til ved eksemplarfremstilling af musikværker og filmværker at anvende teknisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på biblioteker, i forretningslokaler eller på andre offentligt tilgængelige steder. Det samme gælder for litterære værker, såfremt det tekniske udstyr er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.

Endeligt er det også tilladt at gengive love, retsafgørelser og andre offentlige aktstykker, da disse ikke er omfattet af ophavsretsloven:
§ 9. Love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker er ikke genstand for ophavsret.

Erstatning og godtgørelse ved overtrædelse af ophavsretsloven

§ 83. Den, som forsætligt eller uagtsomt overtræder en af de i §§ 76 og 77 nævnte bestemmelser, skal betale
1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og
2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført.

Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, skal der tages hensyn til bl.a. den forurettedes tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.

Stk. 3. I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes en godtgørelse til den forurettede for ikke-økonomisk skade.

Som det står beskrevet i §83, kan der kræves vederlag og godtgørelse, når ophavsretten krænkes, hvad enten det er forsætligt eller uagtsomt. Når ophavsretten krænkes er det altså underordnet om krænkeren har været bevidst om, at ophavsretten er krænket eller ej.

I de tilfælde, hvor der kan bevises et tab som følge af krænkelsen, kan der også kræves en erstatning.

Læs hele ophavsretsloven på retsinformation.dk.

Marketingbureau brød ophavsretsloven og kopierede online ordbog

Online ordbøger kan være virkeligt gode for virksomheders online synlighed. Det fristede et marketingbureau til at bryde loven om ophavsret, ophavsretsloven, da de kopierede en omfattende online ordbog fra en konkurrents hjemmeside.

 

Med hjælp fra UlovligKopiering.dk blev det kopierede indhold hurtigt fjernet, og marketingbureauet betalte 10.000 kr. i vederlag og godtgørelse.

Webbureau dømt for overtrædelse af ophavsretsloven

Et webbureau kopierede 53% af en artikel på en af bureauts konkurrenters hjemmeside. UlovligKopiering.dk førte sagen for vores kunde, og det kopierede indhold blev som krævet fjernet.

 

Webbureauet, der nægtede at betale for uretmæssig brug af det ophavsretsbeskyttede indhold, blev endvidere dømt af retten til at betale vederlag og godtgørelse, som oprindeligt krævet af UlovligKopiering.dk.

Virksomhed brød ophavsretsloven. Kopierede tekster fra konkurrent

Det er så let at kopiere gode tekster, som man finder online. En virksomhed fandt nogle tekster på en konkurrents hjemmeside så gode, at de kopierede teksterne og bragte dem på egen hjemmeside.

Det var et brud på ophavsretsloven.

 

UlovligKopiering.dk fik det ulovligt kopierede indhold fjernet fra virksomhedens hjemmeside, og virksomheden betalte 10.000 kr. i vederlag og godtgørelse.

Virksomhed brød fotografs ophavsret

Fotograf havde lavet godt indhold til sin hjemmeside. Virksomhed afsløret i at kopiere fotografens materiale.

 

Med UlovligKopiering.dk’s hjælp blev det ulovligt kopierede materiale fjernet, og virksomheden betalte vederlag og godtgørelse.

Vælg pakke

Se vores forskellige pakker med kopibeskyttelse herunder. Beskyt dit online indhold allerede i dag. Opret dig som bruger og vælg pakke nedenfor.

 

 

Basis

 

69Kr. pr. måned
+ oprettelse 99

 

 • Beskyttelse (10 domæner)
 • Få besked ved nye kopieringer
 • Se hvor dine tekster bruges
 • Automatisk bevissikring
 • Let indsendelse af sager
 • Indsend sager gratis
 • Ubegrænset antal kopisager

 

Vælg

 

 

 

 

FREEMIUM

 

0Kr. pr. måned

 

 • Beskyttelse (op til 3 domæner)
 • Få besked ved nye kopieringer
 • Se hvor dine tekster bruges
 • Automatisk bevissikring
 • Let indsendelse af sager
 • Indsend sager gratis
 • Ubegrænset antal kopisager

 

Vælg

 

 

 

 

Premium

 

99Kr. pr. måned
+ oprettelse 99

 

 • Beskyttelse (50 domæner)
 • Få besked ved nye kopieringer
 • Se hvor dine tekster bruges
 • Automatisk bevissikring
 • Let indsendelse af sager
 • Indsend sager gratis
 • Ubegrænset antal kopisager

 

Vælg

 

 

Priserne er ekskl. moms