Behandling af personoplysninger

I forbindelse med konstateringen af overtrædelser sker der indsamling og behandling af oplysninger om fysiske personer. Vi behandler kun sådanne personoplysninger, når det vurderes at være nødvendigt i forbindelse med den konkrete sagsbehandling.

Personoplysningerne behandles ikke til andre formål. Når omstændighederne kræver det, kan vi både indsamle og behandle almindelige oplysninger, følsomme oplysninger og andre særlige kategorier af oplysninger om fysiske personer.

Ulovlig Kopiering ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som Ulovlig Kopiering ApS indsamler, når der konstateres kopiering af indhold fra vores kunders hjemmesider.

Vores indsamling og gennemgang af materiale sker med henblik på at konstatere kopiering af indhold og overtrædelse af ophavsretten, herunder at identificere hvem der har kopieret indholdet.

Behandlingen af sådanne oplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningen herunder særligt artikel 6, stk. 1, litra b, c og f, samt databeskyttelsesloven.

Derudover har Ulovlig Kopiering ApS ret til at behandle følsomme oplysninger i det omfang databehandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastslås eller gøres gældende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Ulovlig Kopiering ApS videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt for behandlingen af den konkrete sag. Personoplysninger vil blive delt med Ulovlig Kopiering Aps’s advokat og advokatfirmaets ansatte, som forestår inddrivelsen af krav og gennemførelse af retssager på vegne af vores kunder. Ligeledes vil oplysningerne blive delt med advokatfirmaets’ IT-leverandører, hos hvem oplysningerne vil kunne blive lagret.

Krænkerens personoplysninger bliver maksimalt opbevaret i 10 år efter endelig afgørelse fra domstolene foreligger. Dog kan denne periode forlænges, såfremt kundens tilgodehavende endnu ikke på dette tidspunkt er fuldt ud betalt.

Ulovlig Kopiering ApS foretager dog løbende en konkret vurdering af, om de indsamlede personoplysninger kan slettes tidligere. Personoplysninger opbevares således ikke længere end nødvendigt i henhold til lovgivningen eller for at opfylde det formål, hvormed de var indsamlet.

Ifølge databeskyttelsesforordningen kapitel 3 har fysiske personer en række rettigheder, som kan gøres gældende over for Ulovlig Kopiering ApS. Det gælder bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og ret til indsigelse. Det bemærkes, at vi ikke altid vil være forpligtet til at opfylde disse rettigheder, og i visse tilfælde vil vi kun kunne opfylde rettighederne i begrænset omfang, da lovgivningen kan forpligte os til at opbevare visse oplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte:

Ulovlig Kopiering ApS
CVR-nummer 40508538
Østergade 15
8370 Hadsten
E-mail: mail@ulovligkopiering.dk